Forschungszentrum Borstel
Forschungszentrum Borstel

Priority Research Area Infections

Molecular and Experimental Mycobacteriology

Staff

Head

Stefan Niemann

Prof. Dr. Stefan Niemann

04537 - 188 - 7620
04537 - 188 - 2091

Scientific Project Management

Christiane Gerlach

Dr. Christiane Gerlach

04537 - 188 - 5890
04537 - 188 - 2091

Biological Safety Officer

Judith Petersen

Dr. Judith Petersen

04537 - 188 - 4820
04537 - 188 - 2091

Scientific staff

Patrick Beckert

Patrick Beckert

04537 - 188 - 2750
04537 - 188 - 3110
Silke Feuerriegel (stv. Leitung)

Dr. Silke Feuerriegel (stv. Leitung)

04537 - 188 - 2740
04537 - 188 - 3110
Susanne Homolka (stv. Leitung)

Dr. Susanne Homolka (stv. Leitung)

04537 - 188 - 2840
04537 - 188 - 3110
Leila Jeljeli

Leila Jeljeli

04537 - 188 - 7638/2740
04537 - 188 - 3110
Glennah Kerubi

Glennah Kerubi

04537 - 188 - 7638/2740
04537 - 188 - 3110
Thomas Kohl

Dr. Thomas Kohl

04537 - 188 - 7625
04537 - 188 - 3110
Sven Malm

Dr. Sven Malm

04537 - 188 - 7640
04537 - 188 - 6860
Matthias Merker

Dr. Matthias Merker

04537 - 188 - 2750
04537 - 188 - 3110
Ecaterina Noroc

Ecaterina Noroc

04537 - 188 - 7638/2740
04537 - 188 - 3110
Viola Schleusener

Dr. Viola Schleusener

04537 - 188 - 5560
Yassir Adam Shuaib

Yassir Adam Shuaib

04537 - 188 - 2740
04537 - 188 - 3110
Lindsay Tucker

Lindsay Tucker

04537 - 188 - -2740
Christian Utpatel

Christian Utpatel

Technical staff

Doreen Beyer

Doreen Beyer

04537 - 188 - 4830
04537 - 188 - 6860
Anja Lüdemann

Anja Lüdemann

04537 - 188 - 7638
04537 - 188 - 3110
Silvia Maaß

Silvia Maaß

04537 - 188 - 4830
04537 - 188 - 6860
Vanessa Mohr

Vanessa Mohr

04537 - 188 - 7638
04537 - 188 - 3110
Tanja Struve-Sonnenschein

Tanja Struve-Sonnenschein

04537 - 188 - 7638
04537 - 188 - 3110
Tanja Ubben

Tanja Ubben

04537 - 188 - 7638
04537 - 188 - 3110
Julia Zallet

Julia Zallet

04537 - 188 - 7638
04537 - 188 - 3110